-Socialinė - pilietinė veikla

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus
2017 m. birželio 12 d. įsakymu Nr.V1-35

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-442 32.2 punktu, socialinė-pilietinė veikla pagrindinio
ugdymo programoje yra privaloma.

2. Socialinė-pilietinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis,
įtraukiama į mokyklos ugdymo planą, vykdoma pažintinės ir kultūrinės veiklos metu arba kitu
laiku.

3. Organizuojama socialinė-pilietinė veikla, siejama su pilietiškumo ugdymu
mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos
programomis ir pan.

II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI
4. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – ugdyti mokinių pilietines ir socialines

kompetencijas, skatinti mokinių aktyvumą per visuomenei naudingą veiklą.

5. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama 5–8 ir gimnazijos I–II klasėse
(privaloma), gimnazijos III–IV klasėse – savanoriškai užsiimant socialine ar kita visuomenei
naudinga veikla.

6. Socialinės-pilietinės veiklos kryptys – darbinė, ekologinė, projektinė, socialinė ir

kt.

7. Socialinės-pilietinės veiklos trukmė po 10 valandų per mokslo metus.
8. Socialinę-pilietinę veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
9. Socialinę-pilietinę veiklą organizuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, dalykų
mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, vyresnioji bibliotekininkė, kiti mokyklos
darbuotojai.

10. Socialinę-pilietinę veiklą organizavęs asmuo mokinio „Socialinės-pilietinės

veiklos“ apskaitos lape (1 priedas) fiksuoja atliktą veiklą.

11. Klasės vadovas mokslo metų pradžioje informuoja mokinius apie socialinės-
pilietinės veiklos atlikimo būdus ir trukmę, aptaria veiklos kryptis, vykdo klasės mokinių
socialinės veiklos kontrolę.

12. Mokinių „Socialinės-pilietinės veiklos“ apskaitos lapai laikomi segtuvuose pas

klasės
vadovus.

13. Mokslo metų pabaigoje klasės vadovas fiksuoja kiekvieno mokinio socialinės-

pilietinės veiklos trukmę ir užpildo reikiamą informaciją el. dienyne.

14. Mokslo metų pabaigoje daugiausiai valandų surinkusius mokinius klasės

vadovas gali siūlyti mokyklos direktoriui apdovanoti padėkomis.

III. GIMNAZIJOJE SIŪLOMOS SOCIALINĖS VEIKLOS KRYPTYS
Darbinė veikla

2

15. Kabinetų, mokyklos aplinkos ir miestelio tvarkymo darbai.
16. Dekoracijų ruošimas, mokyklos bendrųjų erdvių, stendų apipavidalinimas.
17. Talkos.
18. Klasių vadovai, dailės ir technologijų mokytojai, dalykų mokytojai, direktoriaus

pavaduotojai ugdymui.
Ekologinė veikla
19. Mokyklos teritorijos priežiūra.
20. Kapinių, parkų, tvarkymas.
21. Dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse akcijose, projektuose.
22. Klasių vadovai, biologijos,chemijos mokytojai, direktoriaus pavaduotojai

ugdymui.

Projektinė veikla
23. Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio

orientavimo
projektuose.

24. Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe.
25. Renginių organizavimas.
26. Parodų rengimas.
27. Administracija, socialinė pedagogė, dalykų mokytojai, klasių vadovai,

neformaliojo švietimo būrelių vadovai.
Socialinė veikla
28. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų.
29. Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose.
30. Gerumo akcijos.
31.Globos namų lankymas.
32. Pagalba pagyvenusiems žmonėms.
33. Dalykų mokytojai, socialinė pedagogė, neformaliojo švietimo būrelių vadovai,

klasių vadovai.
Kita veikla
34. Pagalba klasės vadovui, dalykų mokytojams.
35. Darbas mokyklos bibliotekoje.
36. Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje (akcijos, žygiai, minėjimai).
37. Dalyvavimas koncertinėse programose.
38. Pagalba mokykloje organizuojamuose renginiuose (budėjimas, svečių

registravimas ir kt. darbai).

39. Klasių vadovai, vyresnioji bibliotekininkė, dalykų mokytojai, direktoriaus

pavaduotojai ugdymui.

Apdovanojimai

7 vėliava

zalioji veliava 1 150

 

zenklas uz projektus2020 100