Mokinių skatinimas

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJA

GABIŲ, AKTYVIŲ, DARBŠČIŲ MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA

Gerai besimokantys mokiniai, tai

§         5-g4 kl. mokiniai, jei įvertinimai 10-9 ;

Mokiniai gali būti paskatinti:

  • mokytojo, auklėtojo, direktoriaus pagyrimu, padėka;
  • auklėtojo ar direktoriaus padėka tėvams;
  • padėkos raštu už labai gerą mokymąsi ar pasiekimus mokyklos, rajono, šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose, parodose;
  • ekskursija, išvyka;
  • pasveikinimais stende, mokyklos internetiniame puslapyje;
  • pasveikinimais gabių vaikų pagerbimo šventėje.

Veikla

Skatinimo priemonės

Laikas

Vykdytojas

Už pasiekimus mokyklos olimpia-dose, konkursuose, varžybose, parodose

Padėkos raštai

Pareikšti padėkas tėvams

Po renginio

Direktorius, dalyko mokytojai

Už pasiekimus rajono, šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose, parodose

Pasveikinimai stende

Padėkos raštai

Pareikšti padėkas tėvams

 Pasveikinimai mokyklos internetiniame puslapyje

Ekskursija (1-3 vietų laimėtojams)

Po renginio

Mokslo metų pabaigoje

Direktorius

Už geriausius mokymosi pasiekimus

Direktoriaus įsakymu patvirtinta padėka

Pareikšti padėkas tėvams

 Pasveikinimai stende,

mokyklos internetiniame puslapyje

Padėkos raštai

Ekskursija ar  išvyka

Po pusmečio, mokslo metų pabaigoje

Mokslo metų pabaigoje

Direktorius, pavaduotojai ugdymui

Už geriausius mokymosi pasiekimus klasei

Ekskursija ar išvyka

Mokslo metų pabaigoje

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Už aktyvų dalyvavimą mokyklos popamo-kinėje veikloje, savivaldoje

Ekskursija ar išvyka

Mokslo metų pabaigoje

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Už padarytą individualią  mokymosi pažangą

Pareikšti padėką

Po pusmečio, mokslo metų pabaigoje

Klasių auklėtojai

Už labai gerą lankomumą

Pareikšti padėką

Po pusmečio, mokslo metų

Klasių auklėtojai, soc. pedagogė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                    Rasa Paulauskienė

Apdovanojimai

7 vėliava

zalioji veliava 1 150

 

zenklas uz projektus2020 100