Tėvų komitetas

Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkimuose:

1.Klasių tėvų komitetus sudaro 3-5 nariai;

2.Klasės tėvų komitetas renka pirmininką iš savo narių tarpo;

3.Klasių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus, renginius mokiniams, teikia pagalbą juos organizuojant;

4.Padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas;

5.Teikia pagalbą auklėtojams sprendžiant mokinių lankomumo ir drausmės problemas;

Visų klasių tėvų komitetų veiklą apjungia gimnazijos mokinių tėvų komitetas. Ši svivaldos institucija vienija visą gimnazijos bendruomenę, užsiima švietėjiška veikla;

Gimnazijos tėvų komiteto sudarymas:

1.Tėvai į komitetą renkami klasių tėvų susirinkime. Iš kiekvienos klasės po 1 asmenį. Tėvų komitetas išrenka pirmininką, kuris vadovauja tėvų komiteto darbui;

2.Tėvų komitetas renkamas trejiems metams;

3.Kiekvienais naujais mokslo metais tėvų komitetas papildomas tevais iš pirmų klasių ar klasei pasidalinus į dvi;

4.Tėvų komitetas renkasi ne rečiau kaip 3 kartus per metus, reikalui esant - dažniau.

Tėvų komiteto veikla gimnazijoje:

1.Tėvų komitetas domisi gimnazijos mokinių sveikatos priežiūra, maitinimu, mokymosi klausimais, lankomumu. Kalbasi su tėvais klasių susirinkimuose, bendrauja tarpusavyje, su mokytojais;

2.Tėvų komitetas tariasi dėl papildomų lėšų gimnazijos remontui, inventoriui ir kitoms išlaidoms;

3.Tėvų komiteto nariai informuoja tėvus apie savo veiklą;

4.Mokytojams pageidaujant, dalyvauja svarstant mokinių elgesį, pažangumą, lankomumą;

5.Palaiko ryšį su mokinių tėvais, kurių vaikai praleidinėja pamokas, bėga iš jų. Lanko juos namuose kartu su mokyklos vadovais, auklėtojais, globos ir rūpybos skyriaus darbuotojais;

6.Tėvų komiteto nariai, mokytojui sutikus , dalyvauja pamokose, stebi mokinių elgesį, žinias, mokytojo bendravimą pamokų metu. Apie tėvų  ir mokinių pageidavimus, pastabas, informuoja mokyklos vadovus.

Tėvų komiteto veikla už gimnazijos ribų:

1.Domisi sunkiai auklėjamų vaikų popamokine veikla, atkreipia dėmesį į jų elgesį viešose vietose;

2.Tėvų komiteto nariai stebi, kad nebūtų pažeidžiamos alkoholio ir tabako gaminių pardavimo taisyklės. Įspėja prekybos darbuotojus, suaugusius asmenis, kurie nuperka nepilnamečiams alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių;

3.Dalyvauja šokių vakaruose, renginiuose.

 

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS TĖVŲ

 

 KOMITETAS

Tėvų komiteto pirmininkė – Reda Žumbienė

Pirmininkės pavaduotojas – Saulius Žutautas

Sekretorė – Rasa Paulauskienė

KLASĖ

TĖVŲ KOMITETO ATSTOVAS

1a

Deimantė Bijanskienė

1b

Leila Pakulienė

2

Daiva Gineitienė

3

Kristina Lukošienė

4a

Danutė Grabienė

4b

Regina Savickienė

5a

Diana Kristutienė

5b

Jūratė Tamoševičienė

6a

Saulius Žutautas

6b

Oksana Vilkauskienė

7

Reda Žumbienė

8a

Laima Piečienė

8b

Jūratė Rekašienė

G1a

Dalia Šilinskienė

G1b

Aušra Lukošienė

G2a

Živilė Rancienė

G2b

Jūratė Kungienė

G3

Rasa Paulauskienė

G4a

Vilma Laivienė

G4b

Aldona Lengvenienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdovanojimai

7 vėliava

zalioji veliava 1 150

 

zenklas uz projektus2020 100