Mokiniai

Mokiniai

2019-2020 

 

 

Eilės Nr.

Klasė

Mokinių skaičius

 
 
1.
1 19  
2.
2 13  
3.
3 12  
4.
4a 14  
5.
4b 13  

Iš viso 1–4 kl.

71

 
6.
5a
19  
7. 5b 16  
8.
6
18  
9.
7
21  
10.
8 27  
11.
G1a 18  
12.
G1b
12  
13. G2a 17  
14.
G2b
14  

Iš viso 5–10 kl.

162

 

Iš viso 1–10 kl.

233

 
15.
G3
17
 
16.
G4
17  

Iš viso 11–12 kl.

34

 
Iš viso 5–12 kl.

196

 

 

Iš viso: 267 mokiniai

 

Mokinių teisės:

 1. nemokamai mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokymo programas;
 2. nemokamai  gauti  informaciją  apie  mokykloje  veikiančias švietimo  programas, mokymosi formas;
 3. mokytis pagal savo gebėjimus ir įgyti valstybinius standartus  atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;
 4. visus arba pasirinktus dalykus mokytis savarankiškai;
 5. sulaukus  14 metų  savarankiškai  pasirinkti  dorinio  ugdymo  (tikybos arba etikos) programą;
 6. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį ir amžių, ir sveikatą; mokytis  savitarpio  pagarba  grįstoje, psichologiškai, dvasiškai  ir  fiziškai  saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
 7.  eksternu laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis įvykdyta;
 8. į  specialiąją  pedagoginę, specialiąją, socialinę  pedagoginę, informacinę  pagalbą, sveikatos priežiūrą gimnazijoje;
 9. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
 10. į socialinę pagalbą, jei tokios negali suteikti tėvai (vaiko globėjai);
 11. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių dalykų programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;
 12. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
 13. dalyvauti  ir  pareikšti  savo  nuomonę  svarstant  ugdymo  proceso  organizavimo klausimus;
 14. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
 15. dalyvauti, kai svarstomas klausimas, susijęs su jo asmeniu;
 16. 5-12 kl mokiniai turi teisę dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
 17. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas;
 18. lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose;
 19. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
 20. nemokamai  naudotis  vadovėliais, jei  jis  mokosi  pagal  pradinio  ir  pagrindinio ugdymo programas;
 21. būti iš dalies aprūpintam vadovėliais iš gimnazijos vadovėlių  fondo, įvertinus tėvų ir mokinio socialinę padėtį, jei jis mokosi pagal  vidurinio ugdymo programas.

Mokiniai privalo:

 1.  stropiai   mokytis   bendrojo  lavinimo  mokykloje, įgyti  žinių  ir  patirties  tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui;
 2. nuolat lankyti gimnaziją, laikytis  moksleivių elgesio ir vidaus darbo tvarkos taisyklių;
 3. laikytis  žmonių  bendrabūvio  normų, pagarbiai  bendrauti  su  mokytojais  ir kitais bendruomenės  nariais;
 4. sudarę mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų;
 5. sumokėti  švietimo  ir mokslo  ministro  nustatytą  mokestį  už  geresnį  pasirengimą tolesniam mokymuisi, pakartotinai pageidaujamų bendrojo lavinimo dalykų mokymąsi, pakartotinius bendrojo lavinimo dalykų valstybinius ar mokyklinius egzaminus;
 6. dalyvauti gimnazijos organizuojamame ugdymo pasiekimų patikrinime;
 7. sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis ir įpareigojimus;
 8. atlyginti gimnazijai padarytą žalą;
 9. už gimnazijos  nuostatuose  numatytų  įpareigojimų  nevykdymą  moksleivis  atsako pagal vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatytą tvarką.

Apdovanojimai

7 vėliava

zalioji veliava 1 150

 

zenklas uz projektus2020 100